Skip to main content

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN
WWW.DIANIUMLEX.COM

  1. VOORWERP.
    Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna CGU) regelen de toegang tot en het gebruik van de Website onder:
    het domein WWW.DIANIUMLEX.COM (hierna Website), eigendom van ANNEMARIE BAKKER, ter beschikking gesteld aan gebruikers (hierna Gebruiker(s).
    In geval van twijfel of vragen met betrekking tot het gebruik van en de toegang tot de Website of deze CGU,
    U kunt contact met ons opnemen via de contactgegevens die zijn gepubliceerd in de Juridische kennisgeving.

2.- OVEREENSTEMMING MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.
Het gebruik van de Website impliceert de volledige aanvaarding door de Gebruiker van de CGU die van kracht is in elke
moment waarop de Gebruiker er toegang toe heeft. Daarom, als u het niet eens bent met een van de
voorwaarden die hier zijn vastgesteld, moeten afzien van het gebruik van deze website.
Bijgevolg moet de Gebruiker de CGU zorgvuldig lezen telkens wanneer hij van plan is de Website te gebruiken.
ANNEMARIE BAKKER behoudt zich in ieder geval het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving en op welke manier dan ook
moment de CGU. Evenzo behoudt ANNEMARIE BAKKER zich het recht voor om te schorsen, te onderbreken of te stoppen
om de Website te allen tijde te bedienen.
“Gebruik van de website” betekent elke gebruiker die toegang heeft tot en bladert door de website
ongeacht of u de registratieformulieren invult.

3.- TOEGANGS- EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD.
Toegang tot de Website en/of de daarin opgenomen Inhoud houdt geen enkele garantie in met betrekking tot:
aan de geschiktheid van de Website en/of de Inhoud die erin is opgenomen voor bepaalde of specifieke doeleinden
van de gebruikers.
ANNEMARIE BAKKER kan beperkingen en/of aanvullende voorwaarden stellen aan het gebruik en/of de toegang tot de
Website en/of de Inhoud, die in ieder geval door de Gebruikers in acht moeten worden genomen.
3.1- Toegang tot en gebruik van de website.
Tenzij anders bepaald, is het gebruik van de Website gratis, onverminderd de kosten van
verbinding via het corresponderende telecommunicatienetwerk dat de Gebruiker heeft gecontracteerd.
De Gebruiker erkent ouder te zijn dan achttien jaar, is ook op de hoogte en aanvaardt vrijwillig en
uitdrukkelijk dat het gebruik van de Website in ieder geval onder hun enige en exclusieve verantwoordelijkheid gebeurt.
De Gebruiker is verplicht de CGU na te leven, evenals de speciale waarschuwingen of
instructies op de Website en om altijd te handelen in overeenstemming met de wet, goede gebruiken en
de eisen van goede trouw, met maximale aandacht rekening houdend met de aard en
aandacht voor de service die u geniet. Hiertoe onthoudt u zich van het gebruik van de Website voor om het even welke
manier die de normale werking van dezelfde, de goederen of rechten van
ANNEMARIE BAKKER, haar leveranciers, haar distributeurs, de rest van de Gebruikers of, in het algemeen,
derde.
Specifiek en zonder enige beperking te impliceren aan de verplichting die de Gebruiker aangaat met:
In het algemeen is de Gebruiker, in overeenstemming met het vorige lid, verplicht om de
Website:
a) Geen informatie of materiaal te introduceren, op te slaan of te verspreiden op of vanaf de Website
lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, xenofoob, pornografisch, pleiten voor terrorisme, aanzetten tot
geweld, discriminatie op grond van ras, geslacht, ideologie, religie of dat op enigerlei wijze in strijd is met
tegen vorm, openbare orde, grondrechten, openbare vrijheden, eer, privacy
of het imago van derden en, in het algemeen, de huidige regelgeving.
b) Geen computerprogramma’s, gegevens, virussen,
code, of enig ander instrument of elektronisch of fysiek apparaat dat schade kan veroorzaken
op de Website, in een van de diensten, of in een van de apparatuur, systemen of netwerken van ANNEMARIE BAKKER, van een Gebruiker, van de Leveranciers of Distributeurs van ANNEMARIE BAKKER of in het algemeen
van een derde partij, die in staat is om enige vorm van wijziging te veroorzaken of de normale werking van
hetzelfde.
c) Geen inhoud te introduceren, op te slaan of te verspreiden via de Website die in strijd is met de regels van
intellectuele, industriële eigendom of rechten van derden, noch in het algemeen enige inhoud waarvan
heeft conform de wet het recht deze aan derden ter beschikking te stellen.
3.2- Toegang tot en gebruik van de inhoud.
De inhoud van de website wordt aan de gebruiker ter beschikking gesteld met informatie van beide
eigen bronnen en bronnen van derden.
ANNEMARIE BAKKER zorgt ervoor dat de Inhoud van de hoogst mogelijke kwaliteit is en redelijkerwijs
bijgewerkt, maar garandeert niet de bruikbaarheid, nauwkeurigheid, volledigheid, relevantie en/of actualiteit van de
Inhoud.

4.- INTELLECTUELE EN INDUSTRILE EIGENDOMSRECHTEN.
Via deze CGU worden geen intellectuele of industriële eigendomsrechten overgedragen over de Website of
op een van de samenstellende elementen, het is de gebruiker uitdrukkelijk verboden om
reproductie, transformatie, distributie, openbare communicatie, beschikbaarstelling, extractie,
hergebruik, doorzending of gebruik van welke aard dan ook, op welke manier of procedure dan ook, van
een van hen, behalve in gevallen waarin dit wettelijk is toegestaan ​​of geautoriseerd door de eigenaar van
de bijbehorende rechten.
De Gebruiker kan een tijdelijke privékopie van de Inhoud bekijken en verkrijgen voor exclusief gebruik.
persoonlijk en privé in hun computersystemen (software en hardware), op voorwaarde dat dit niet voor het doel is
activiteiten van commerciële of professionele aard te ontwikkelen. De Gebruiker dient zich te onthouden van het verkrijgen, of
proberen de inhoud te verkrijgen met andere middelen of procedures dan die welke in beide gevallen zijn gebruikt.
aan u ter beschikking gesteld of voor dat doel aangegeven of die op internet algemeen worden gebruikt (mits:
deze laatste brengen geen risico van beschadiging of uitschakeling van de Website met zich mee). De gebruiker moet respecteren:
te allen tijde alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op de Website, eigendom van:
ANNEMARIE BAKKER of derden.

5.- UITSLUITING VAN GARANTIES EN AANSPRAKELIJKHEID.
5.1.- Uitsluiting van garanties en verantwoordelijkheid voor de werking van de website.
ANNEMARIE BAKKER staat niet in voor de beschikbaarheid en continuïteit van de werking van de Website en de
diensten of Inhoud die daarin wordt aangeboden, noch dat de bestaande inhoud op haar Website is
bijgewerkt, ontheven van alle verantwoordelijkheid voor schade en verlies van
aard die uit dergelijke omstandigheden kan voortvloeien.
ANNEMARIE BAKKER zal uitvoeren, mits er geen omstandigheden zijn die het onmogelijk maken of
moeilijk uit te voeren zijn en zodra je hoort over de fouten, verbroken verbindingen en/of het ontbreken van een update van de
inhoud, al die taken gericht op het corrigeren van fouten, het herstellen van de communicatie en/of
de genoemde inhoud bijwerken.
Evenzo garandeert ANNEMARIE BAKKER niet de technische betrouwbaarheid van haar Website, noch de toegang tot haar
verschillende pagina’s, worden op dezelfde manier vrijgesteld van alle verantwoordelijkheid voor schade en
schade van welke aard dan ook die hieruit voortvloeit.
Bovendien is ANNEMARIE BAKKER niet verantwoordelijk voor eventuele fouten of beveiligingstekortkomingen die:
kan worden veroorzaakt door het gebruik door de gebruiker van een browser van een niet-geüpdatete versie
of onveilig in de browser of van de schade, fouten of onnauwkeurigheden die zouden kunnen voortvloeien uit de verkeerde
werking ervan.
Om het risico op het binnendringen van virussen op de Website te verkleinen, maakt zij gebruik van virusdetectieprogramma’s.
virus om alle inhoud te controleren die het op de website introduceert. ANNEMARIE BAKKER echter niet
garandeert de afwezigheid van virussen of andere elementen op de Website geïntroduceerd door derden buiten ANNEMARIE BAKKER die wijzigingen kunnen veroorzaken in de fysieke of logische systemen van gebruikers of in
elektronische documenten en bestanden die in hun systemen zijn opgeslagen. Daarom heeft ANNEMARIE BAKKER
zal in geen geval verantwoordelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook die zou kunnen:
afgeleid van de aanwezigheid van virussen of andere elementen die veranderingen in de systemen kunnen veroorzaken
fysieke of logische, elektronische documenten of bestanden van de Gebruikers.
ANNEMARIE BAKKER neemt verschillende beschermingsmaatregelen om de Website, de verzamelde gegevens en de Inhoud te beschermen tegen computeraanvallen door derden. ANNEMARIE BAKKER garandeert echter niet dat
onbevoegde derden hebben mogelijk toegang tot het type gebruik of navigatie van de website door de gebruiker
of de omstandigheden, kenmerken en omstandigheden waarin het wordt uitgevoerd. Bijgevolg is ANNEMARIE BAKKER in geen geval aansprakelijk voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit genoemde
Onbevoegde toegang.
ANNEMARIE BAKKER is in geen geval verantwoordelijk voor het gebruik dat gebruikers en/of derden mogelijk maken
maken van de Website of de Inhoud, noch van de schade die daaruit kan voortvloeien.

5.2.- Exclusión de Garantías y de Responsabilidad por los Contenidos.
ANNEMARIE BAKKER no edita los Contenidos de terceros publicados en el Website y, en consecuencia, no
garantiza ni se hace responsable de la licitud, fiabilidad, utilidad, veracidad, exactitud, exhaustividad y
actualidad de dichos Contenidos, así como tampoco de los Contenidos titularidad de ANNEMARIE BAKKER.
ANNEMARIE BAKKER no será en ningún caso responsable de cualesquiera daños y perjuicios que pudieran
derivarse de: (i) la falta de licitud, veracidad, exactitud, exhaustividad y/o actualidad de los Contenidos
originados por terceros y suyos propios; (ii) la inadecuación para cualquier propósito y la defraudación de
las expectativas generadas por los Contenidos; (iii) decisiones o acciones tomadas o evitadas por parte del
usuario confiando en la información o datos facilitados o proporcionados en los Contenidos, incluyendo sin
limitación la pérdida de beneficios u oportunidades empresariales.

6.- HIPERENLACES.
Aquellas personas que se propongan establecer hiperenlaces entre su página Web y el Website deberán
observar y cumplir las condiciones siguientes:
i) No será necesaria autorización previa cuando el Hiperenlace permita únicamente el acceso a la página de
inicio del Website, pero no podrá reproducirla de ninguna forma. Cualquier otra forma de Hiperenlace
requerirá la autorización expresa e inequívoca por escrito por parte de ANNEMARIE BAKKER.
ii) La página Web en la que se establezca el Hiperenlace solo podrá contener lo estrictamente necesario
para identificar el destino del Hiperenlace.
iii) La página Web en la que se establezca el Hiperenlace no contendrá informaciones o contenidos ilícitos,
contrarios a la moral y a las buenas costumbres generalmente aceptadas y al orden público, así como
tampoco contendrá contenidos contrarios a cualesquiera derechos de terceros.
iv) ANNEMARIE BAKKER se reserva el derecho a bloquear los Hiperenlaces dirigidos al Website que no
cuenten con autorización expresa con carácter previo aun cumpliendo con lo preceptuado en este punto de
las Condiciones Generales.

7.- ACCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.
ANNEMARIE BAKKER se reserva el derecho a ejercer cuantas acciones estén disponibles en derecho para
exigir las responsabilidades que se deriven del incumplimiento de cualquiera de las disposiciones de estas
Condiciones Generales del Website por parte de un usuario.

8.- NULIDAD PARCIAL.
La declaración de cualquiera de las cláusulas contenidas en estas Condiciones Generales como nula,
inválida o ineficaz no afectará a la validez o eficacia de las restantes, que seguirán siendo vinculantes entre
las partes.

9.- LEY APLICABLE Y JURISDICCIÓN.
Las presentes CGU se regirán por lo dispuesto en la legislación española.
Cualquier controversia relativa a las condiciones de uso y acceso a este Website contenidas en el presente
documento de CGU del Website, las partes se someten, renunciando expresamente a cualquier otro fuero
que pudiera corresponderles, salvo que por imperativo legal se determine lo contrario, a los Juzgados de
Denia.

10.- NOTIFICACIONES.
A los efectos de practicar las oportunas notificaciones, ANNEMARIE BAKKER designa como domicilio de
contacto el especificado en el Aviso Legal.
El correo electrónico facilitado por el Usuario durante el proceso de registro en el Website, será el utilizado
por ANNEMARIE BAKKER a efectos de practicar notificaciones al Usuario.
El Usuario está obligado a mantener debidamente actualizados los datos que a efectos de notificaciones
se referencian en la presente cláusula.
Todas las Notificaciones que efectúe ANNEMARIE BAKKER al Usuario se considerarán válidamente
efectuadas si se han realizado empleando los datos y a través de los medios anteriormente señalados.
ANNEMARIE BAKKER no se responsabiliza de cualquier perjuicio que pudiere producirse por la vulneración
del Usuario de su obligación de mantenimiento actualizado de sus datos de contacto.