Skip to main content

Dit privacybeleid is in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de
Raad, van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot:
behandeling van persoonsgegevens en het vrije verkeer van deze gegevens (RGPD), naar organieke wet 3/2018, van 5
van december, Bescherming van persoonsgegevens en garantie van digitale rechten (LOPDGDD), evenals:
in wat niet in strijd is met de aangegeven voorschriften, met de organieke wet 15/1999, van gegevensbescherming
van persoonlijk karakter (LOPD) en de ontwikkelingsregels, en/of die welke zouden kunnen vervangen of
bijwerken in de toekomst.
Onze organisatie hecht veel belang aan de privacy van uw persoonsgegevens. Persoonlijke informatie
verstrekt zijn noodzakelijk om onze diensten te verlenen en worden rechtmatig, loyaal en
transparant, waardoor een adequate beveiliging daarvan wordt gegarandeerd, inclusief bescherming tegen:
ongeoorloofde of onwettige behandeling en tegen verlies, vernietiging of onopzettelijke schade via de applicatie
van technische en organisatorische maatregelen.
Via dit document willen we u op een transparante en eerlijke manier alle informatie aanbieden
noodzakelijk met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens door deze organisatie.

I.- VERANTWOORDELIJK VOOR DE BEHANDELING
IDENTITEIT: ANNEMARIE BAKKER
NIE: X0281354H
ADRES: MIGUEL HERNÁNDEZ AVENUE 4, 03700 DENIA (ALICANTE)
TELEFOON: +34 615 375 370
E-MAIL: info@dianiumlex.com

II.- ONTVANGERS VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
1.- De verstrekte persoonlijke gegevens zullen niet worden overgedragen, tenzij dit is bepaald in de
specifieke behandelingen.
2.- Optioneel voor het contracteren van cloud computing-diensten en/of verzenddiensten
e-mails, communicatie, evenals andere gerelateerde computerdiensten, persoonlijke gegevens
zou zijn:
– Toegewezen aan IT-servicebedrijven gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER) of,
– Overgedragen aan IT-servicebedrijven buiten de EER die onder het schild van . vallen
Privacy Shield-bescherming zodat ze adequate beschermingsmaatregelen hebben om de
beveiliging van persoonsgegevens. U kunt meer informatie krijgen door deze link te bezoeken:
https://www.privacyshield.gov/welcome
3.- Optioneel, aan administraties en andere organisaties wanneer dit vereist is in overeenstemming met:
wettelijke verplichtingen.

III.- RECHTSGRONDSLAG DIE DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS RECHTMATIG MAAKT
Bij elke specifieke behandeling van persoonsgegevens zullen wij u informeren over de rechtsgrond die deze legitimeert.

IV.- RECHTEN
RECHT VAN TOEGANG
Het is het recht om bevestiging van de gegevensbeheerder te krijgen over het al dan niet verwerken van gegevens.
die de belanghebbende betreffen en, in dat geval, het recht op toegang tot persoonsgegevens en de
volgende informatie: de doeleinden van de behandeling, de categorieën van persoonsgegevens in kwestie, de
ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de gegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt
gegevens, bewaartermijn of de criteria die worden gebruikt om deze termijn te bepalen, het bestaan ​​van de
recht om van de verantwoordelijke de rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens of de beperking van de
verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de belanghebbende of om zich te verzetten tegen een dergelijke verwerking, recht op
een claim indienen bij het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming (AEPD), het bestaan, in zijn
geval van geautomatiseerde beslissingen, inclusief profilering, wanneer gegevens worden overgedragen aan
derde landen het recht om geïnformeerd te worden over de toegepaste passende garanties.
RECHT OP RECTIFICATIE
Het is het recht om rectificatie van uw persoonlijke gegevens te vragen als deze onjuist zijn, inclusief het recht om:
volledige onvolledige gegevens. Houd er rekening mee dat wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt
garandeert op welke manier dan ook dat ze waar en nauwkeurig zijn en verbindt zich ertoe ons op de hoogte te stellen van eventuele wijzigingen of
wijziging ervan. Daarom is elke schade veroorzaakt door een mededeling van
foutieve, onnauwkeurige of onvolledige informatie in de webformulieren is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
geïnteresseerd.
RECHT VAN ONDERDRUKKING
Het is het recht om de verwijdering van uw persoonlijke gegevens te vragen wanneer, onder andere aannames, ze niet langer zijn
nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, of op een andere manier worden behandeld of het intrekken van de
toestemming. Houd er rekening mee dat de verwijdering niet zal doorgaan wanneer de verwerking van de gegevens
persoonsgegevens zijn onder meer noodzakelijk voor het nakomen van wettelijke verplichtingen of voor de
het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims.

RECHT OP BEPERKING
Het is het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te vragen, wat betekent dat in
In bepaalde gevallen kunt u ons vragen de verwerking van uw gegevens tijdelijk op te schorten.
persoonlijk zijn of dat we ze langer bewaren dan nodig is wanneer u ze nodig heeft.
RECHT OM TOESTEMMING IN TE TREKKEN
Het is het recht om de toestemming die je hebt gegeven in te trekken door “Ik heb het privacybeleid gelezen en accepteer het” aan te vinken
privacy” op elk moment en zoals gespecificeerd in de overeenkomstige sectie “Uitoefening van
rechten” of in de specifieke behandeling van commerciële communicatie of nieuwsbrief. moet worden opgenomen
Houd er rekening mee dat dit recht niet van kracht wordt als, onder andere, de verwerking van persoonsgegevens is
noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, het uitvoeren en onderhouden van een relatie
contract, of voor het formuleren, uitoefenen of verdedigen van claims. Ook het intrekken van
toestemming heeft geen terugwerkende kracht, dat wil zeggen, het heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de behandeling op basis van:
toestemming voorafgaand aan de intrekking ervan.
RECHT OP DRAAGBAARHEID
Het is het recht om de persoonlijke gegevens die u betreffen en die u ons hebt verstrekt, te ontvangen in een formaat
gestructureerd, algemeen gebruik en mechanisch lezen, en deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen, mits: de
De behandeling is gebaseerd op uw toestemming en wordt uitgevoerd met geautomatiseerde of geautomatiseerde middelen.
RECHT VAN OPPOSITIE
Het is het recht om u te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang. Nee
We zullen uw persoonlijke gegevens blijven verwerken, tenzij we dwingende legitieme redenen kunnen aantonen
voor de behandeling die prevaleert boven uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de formulering,
de uitoefening of verdediging van vorderingen.
RECHT OM EEN CLAIM IN TE DIENEN BIJ EEN CONTROLE-AUTORITEIT
Als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onjuist behandelen, kunt u contact met ons opnemen of
U hebt ook het recht om een ​​claim in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.
(AEPD):
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php
UITOEFENING VAN RECHTEN
U kunt uw rechten uitoefenen door middel van een brief naar het hierboven vermelde postadres of via:
van de e-mail info@dianiumlex.com, met in beide gevallen een kopie van uw NIF/NIE/Paspoort of document
analoog.

V.- PERSOONLIJKE GEGEVENSVERWERKING.

ALGEMENE BEPALINGEN
De gevraagde persoonsgegevens in elk van de specifieke behandelingen zijn adequaat, relevant en
beperkt tot wat nodig is in verband met de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, waardoor wordt voldaan aan de
principe van dataminimalisatie.
De persoonlijke gegevens die in elk van de specifieke behandelingen worden gevraagd, zijn strikt:
indien nodig, zou de weigering om deze te verlenen inhouden dat de gevraagde dienst niet kan worden verleend.
De mededelingen van persoonsgegevens voorzien in elk van de specifieke behandelingen in
sommige gevallen zijn nodig voor de uitvoering en instandhouding van een contract en in andere gevallen voor de
naleving van een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke van toepassing is.

CONTACT FORMULIER
Persoonlijke gegevens worden verwerkt om verzoeken om informatie, suggesties en
klachten van gebruikers of klanten.
De wettelijke basis die de verwerking van persoonsgegevens legitimeert, is de uitdrukkelijke toestemming bij het markeren
“Ik heb het privacybeleid gelezen en accepteer het”.
Persoonsgegevens worden bewaard voor een periode van twee jaar vanaf het moment dat ze niet langer bestaan
worden behandeld, onverminderd de uitoefening van de rechten die u als belanghebbende bijstaan.