Skip to main content

Wat is een contract?

Een overeenkomst is een wilsovereenstemming, mondeling of schriftelijk, gemeenschappelijk tot uitdrukking gebracht tussen twee of meer handelingsbekwame personen (partijen bij de overeenkomst), die zich krachtens de overeenkomst verbinden, hun betrekkingen regelen met betrekking tot een bepaald doel of zaak, en tot de uitvoering waarvan zij elkaar wederzijds kunnen dwingen, indien de overeenkomst bilateraal is, of de ene partij de andere kunnen dwingen, indien de overeenkomst eenzijdig is.

Maar het is niet genoeg.

Wat gebeurt er als een contract niet goed wordt uitgevoerd?

Een slecht contract kan veel problemen en geld veroorzaken. Het kan clausules bevatten die, omdat ze tegen de huidige wetgeving ingaan, reden zijn voor nietigheid van het contract…

Wij zullen u alle garantie geven bij het opstellen van uw contract.

Wij kunnen u hierbij helpen door een contract op te stellen dat aan alle wettelijke vereisten voldoet en, in geval van niet-nakoming door de wederpartij, kunnen wij langs minnelijke of gerechtelijke weg nakoming of, in voorkomend geval, schadevergoeding vorderen.

Contacteer ons

    Misschien bent u geïnteresseerd in enkele van onze andere diensten